Pri nákupe v našom internetovom obchode je potrebné, aby ste nám pre správne vybavenie objednávky poskytli niektoré osobné údaje.

Prevádzkovateľ berie ochranu fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov vážne a pri ich spracovaní postupuje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Môžete sa v našom internetovom obchode registrovať, čím bude pre Vás každý ďalší nákup jednoduchší, alebo sa dá vytvoriť objednávka aj bez registrácie. Pre vybavenie objednávky a jej doručenie nám väčšinou zadáte tieto údaje:
meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, doručovacia adresa, telefónne číslo, mail a prípadne aj údaje firmy, ak nakupujete ako živnostník/právnická osoba (obchodný názov, IČO, DIČ, IČ DPH a sídlo firmy).

Zákazník odoslaním objednávky vyslovuje súhlas s použitím svojich osobných údajov za účelom dodania, riadnej fakturácie a prípadnej reklamácie objednaného tovaru.

Chránime Vaše údaje, sú bezpečne uložené na chránenom serveri a nevyužívame ich na žiadne účely, ktoré nesúvisia priamo s nákupom v našom obchode. Potrebujeme ich pre zaslanie objednávky, platbu, účtovníctvo a interné štatistky našej spoločnosti. Preto ich v nevyhnutnom prípade poskytujeme tretím stranám, teda doručovateľskej spoločnosti a bankám.

Neprichádzame do kontaktu s údajmi týkajúcimi sa práce s peniazmi na Vašich účtoch. Prevod peňazí zabezpečuje výhradne príslušná banka. Banka nám poskytuje informácie o úspešnosti vykonaní platby, Vaše meno a prípadne číslo účtu, ak je potrebné, aby sme Vám peniaze z nejakého dôvodu na účet vrátili.

Na základe regulácie Európskej únie s názvom PSD2 (Payment Service Directive), ktorá priniesla zmeny v oblasti bezpečnosti a zjednotenia platieb v rámci EÚ odosielame informácie o Vás a Vašom nákupe prevádzkovateľovi platobnej brány, ktorá sprostredkúva vašu platbu našej banke. Toto ustanovenie vyžaduje, aby platiaci zákazník bol overený tak, aby bolo preukázané, že ide o skutočného, oprávneného držiteľa platobnej karty s ohľadom na oprávnený záujem na vykonanie transakcie. K overeniu platiaceho zákazníka dôjde ešte predtým, než je platba autorizovaná a finančné prostriedky strhnuté z účtu držiteľa karty. Uvedené sa môže týkať uvedených informácií o nákupe: Meno, E-mailová adresa, Telefónne číslo, Fakturačná  a Dodacia adresa, zoznam položiek nákupu.

Vaše údaje nezverejňujeme a nesprístupňujeme ďalším osobám okrem vyššie spomenutých zákonných situácií. Vytvorením objednávky a jej odoslaním nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a pre ekonomické a marketingové účely predávajúceho. V prípade sprístupnenia štatistík verejnosti v nich budú použité len anonymné údaje, prostredníctvom ktorých nie je možné získať informácie o konkrétnej osobe.

Svoje osobné údaje môžete meniť po prihlásení v internetovom obchode (ak ste registrovaný), písomne na sídlo predávajúceho alebo emailom na civisport@zoznam.sk. Ak si želáte Vaše údaje úplne vymazať z databázy, prosím kontaktujte nás písomne alebo emailom a my ich obratom odstránime.
V prípade Vášho súhlasu, ktorý zadáte na konci objednávky, Vám budeme posielať informačné a reklamné emaily. Ak si želáte, aby ste tieto emaily viac nedostávali, je možné tak urobiť odhlásením z databázy kliknutím na odkaz v informačnom emaily, alebo zaslaním žiadosti na civisport@zoznam.sk
Viac informácií o ochrane osobných údajov v súvislosti s novou smernicou nájdete v bode č.1 GDPR.

GDPR

Prevádzkovateľ berie ochranu fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov vážne a pri ich spracovaní postupuje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľom tejto webovej stránky a internetového obchodu www.civisport.sk je:

Ján Ciutti Civisport
Račianska 5, 831 02, Bratislava
IČO: 22648127, DIČ: 1020185518
IČ DPH: SK1020185518
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

V súvislosti s prevádzkou tejto webovej stránky a internetového obchodu www.civisport.sk dochádza ku spracovaniu osobných údajov fyzických osôb nasledovnými postupmi:

1. Osobné údaje získané pri spracovaní kúpnej zmluvy (objednávky):

Pri spracovaní kúpnej zmluvy (objednávky) získavame nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, emailová adresa, telefón, poznámka k objednávke, číslo objednávky, deň objednávky. Tieto údaje sú využívané na spracovanie objednávky, uzavretie kúpnej zmluvy a vystavenie daňového dokladu o platbe.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje dotknutým fyzickým osobám, že spracovanie osobných údajov je povolené v zmysle článku 6. ods. 1 písmeno b) všeobecného Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

V zmysle článku 6. ods.1 písmeno b) všeobecného Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bude Prevádzkovateľ ako predávajúci v procese uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávky) spracúvať osobné údaje kupujúceho (dotknutej fyzickej osoby) bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v zmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje počas doby stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).

2. Osobné údaje získané pre účely reklamácie:

V prípade vybavovania reklamácií získavame nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, emailová adresa, telefón, potvrdenie o úhrade, podpis. Tieto údaje používame pri vybavovaní reklamácií.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje dotknutým fyzickým osobám, že spracovanie osobných údajov je zákonnou povinnosťou v zmysle článku 6. ods. 1 písmeno c) všeobecného Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pri reklamácii z dôvodu plnenia svojich zákonných povinností, keďže je právom dotknutej osoby reklamovať objednaný tovar a povinnosťou prevádzkovateľa vybaviť reklamáciu.

Prevádzkovateľ aj pri reklamácii uchováva osobné údaje počas doby stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, najviac však 3 roky odo dňa vybavenia reklamácie.

3. Osobné údaje získané pri kontaktovaní cez email:

Pri zaslaní žiadosti prostredníctvom emailu sú osobné údaje použité len na spracovanie Vašej žiadosti. Tieto údaje neposkytujeme ďalej žiadnym tretím osobám.

Osobné údaje sú spracované v súlade s článkom 6, ods.1 písmeno f), všeobecného Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, t. j. spracúvanie je oprávneným záujmom Prevádzkovateľa, keďže vybavuje individuálnu požiadavku dotknutej osoby.

Vami zadané údaje sú u nás uchovávané do 30 dní odo dňa splnenia účelu a vymazané najneskôr v posledný deň 30 dňovej doby.

4. Newsletter

Prevádzkovateľ spracúva Vaše Osobné údaje pri zasielaní newsletterov o webovej stránke www.civisport.sk

Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje Užívateľov pri zasielaní newsletterov v zmysle čl. 6 bod. 1 písm.

a) GDPR na základe Vášho súhlasu so spracúvaním Osobných údajov. Ako Užívateľ v postavení dotknutej osoby vyjadrujete so zasielaním newsletterov jednoznačný a preukázateľný súhlas, ktorý jasne definuje účel newsletteru.

Kedy spracúvame Vaše Osobné údaje za účelom zasielania newsletterov? V prípade, ak nás požiadate o pridanie do mailing listu na stránke www.civisport.sk alebo iným spôsobom (prostredníctvom e-mailu, sociálnych médií a pod.) a vyjadríte so zasielaním newsletterov súhlas.

Účelom zasielania newsletterov je: vzdelávanie užívateľov www.civisport.sk prostredníctvom článkov a videí, zasielanie reklamných ponúk.

Takto poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to odhlásením sa z odberu v doručenom newslettery alebo zaslaním e-mailu civisport@zoznam.sk.

Prevádzkovateľ spracúva prevažne len Vašu e-mailovú adresu. Prevádzkovateľovi môžete uviesť v prípade záujmu aj ďalšie údaje: meno, za účelom označenia v e-mailoch, prípadne iné osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytnete.

Prevádzkovateľ zasiela newslettery počas 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu Užívateľa alebo do odvolania súhlasu Užívateľa.

5. Osobné údaje získané prostredníctvom Sociálnych médií:

Na webovej stránke a internetovom obchode www.civisport.sk máte možnosť stretnúť sa so sociálnymi sieťami, ktoré využívame na komunikáciu. Informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Facebook nájdete na https://facebook.com/policy.php.

6. Súbory cookies

Na našej stránke používame súbory “cookies”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Prostredníctvom „cookies“ nezaznamenávame Vaše osobné údaje do našich databáz a ako užívateľ pre nás nie ste identifikovateľný.

Cookies, ktoré zbierame sú esenciálne a analytické.

Esenciálne „cookies“ slúžia na zachovanie základnej funkčnosti a zlepšenie užívateľského zážitku. Tieto údaje sú ukladané vo Vašom prehliadači, t. j. k týmto údajom nemáme prístup.

Analytické „cookies“ slúžia na zaznamenávanie Vášho pohybu na webovej stránke www.civisport.sk ako aj kliknutí a vyhľadávaných produktov. Analytické „cookies“ zbierame taktiež pre zlepšenie služieb a užívateľského zážitku.

Zbieranie esenciálnych a analytických „cookies“ prebieha od Vašej návštevy stránky www.civisport.sk

Čo všetko sa dozvieme prostredníctvom „cookies“?

  • anonymné zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívatelia používajú podstránky, ako napr. ktoré podstránky sú navštevované najčastejšie, koľko času strávi návštevník prezeraním stránky a pod.
  • anonymné zhromažďovanie technických informácií o zariadení, z ktorého je podstránka navštevovaná, ako napr. informácie o type a verzii prehliadača, type a verzii operačného systému, type a verzii zariadenia z ktorého je stránka navštevovaná a pod.

Ak nemáte záujem, aby sme zbierali Vaše „cookies“, zbieranie je možné vypnúť v prehliadači, z ktorého nás navštevujete alebo prostredníctvom návštevy z prehliadača v režime inkognito.

Prostredníctvom „cookies“ Vás neidentifikujeme ako dotknutú osobu.

7. Spoločné ustanovenia pri ochrane osobných údajov fyzických osôb:

Osobné údaje, ktoré poskytujete Prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj Prevádzkovateľa.

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené vo všeobecnom nariadení Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Na základe vašej písomnej žiadosti máte právo požadovať:

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte spracúvania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo odvolať súhlas

Vo väčšine prípadov vaše osobné údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov (napr. newsletter).

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa na nás obrátiť na telefónnom čísle: +421 911 246 148 alebo zaslaním e-mailu na adresu: civisport@zoznam.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla Prevádzkovateľa na korešpondenčnú adresu:

Ján Ciutti Civisport
Račianska 5,
831 02, Bratislava

8. Profilovanie:

Prevádzkovateľ nespracúva Vaše osobné údaje profilovaním, t. j. žiadnou formou automatizovaného spracúvania osobných údajov. Na stránke www.civisport.sk teda neprichádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov na vyhodnotenie Vašich osobných aspektov, teda k predvídaniu majetkových pomerov, osobných preferencií, záujmov a pod.

9. Prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií:

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín, ako ani do medzinárodných organizácií.

10. Príjemcovia:

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom – prevažne sprostredkovateľom a aj tretím stranám, t.j. subjektom spolupracujúcim s Prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti, ako aj naši partneri zabezpečujúci online služby a služby webhostingu. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

????????????????????????????????????

S týmito partnermi máme uzatvorené zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov a zároveň, títo partneri poskytujú dostatočné záruky so spracúvaním osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi.

Môj košík
Zoznam želaní
Naposledy prezerané
Kategórie